ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ အတြင္း မုိးရြာသြန္းခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းဘုရားတစ္ဆူ၏ ၂၄ နာရီအတြင္း အသက္ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ ကယ္တင္