အထက္တန္းကေန ေက်ာင္းထြက္ျပီး ဂင္းနစ္ ကမၻာ့စံခ်ိန္ စံခ်ိန္ တင္ထားသူ: Chinese Vlogger မက္မန္းဟာ Chilk ကို ဘယ္လိုသင္ၾကားရမလဲ “Earth and Field”