ဘူေဖးကို ေထာက္ပံ့ေနတဲ့ Piumi ဟာ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ေျပာင္းလဲဖုိ႔ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဘတ္စ္ကားတစ္စင္း တစ္ခါတည္း