เวลาและสถานที่: ไป่ตู้รวมสถานะเป็น บริษัท ปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำได้อย่างไร