ਚੀਨ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀਕਲੀ: ਟੈਕਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ