जलाशय चीन छोड्ने छैन, तर अमेजनले फेरि चीनमा खेल गुमाउन सक्छ