Tuzhuxi

ไม่มีทางเลือก: ถึงเวลาแล้วที่ฮ่องกงจะต้องลองใช้รูปแบบการควบคุมและป้องกันโควิด-19 ที่แตกต่างกัน

ในคอลัมน์นี้ Tu Zhuxi เชื่อว่าฮ่องกงขาดรากฐานทางการเมืองสังคมและวัฒนธรรมที่จำเป็นในการใช้กลยุทธ์ dynamic zero coronavirus และไม่กล้าใช้นโยบาย โกหก ที่อยู่ร่วมกับไวรัส