Microsoft Research Asia

ข่าวกล่าวว่าผู้จัดการฝ่ายวิจัยอาวุโสวังจิงตงออกจาก Microsoft Research Asia และอาจเข้าร่วม Baidu

Wang Jingdong หัวหน้าผู้จัดการฝ่ายวิจัยอาวุโสของ Visual Computing Group ที่ Microsoft Research Asia ได้ ผู้คนคาดการณ์ว่า Wang อาจกำลังเตรียมเข้าร่วม Baidu ในตอนนี้