ਚੀਨ ਐਨਐਫਟੀ ਵੀਕਲੀ: ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ