အခြား ရွေးချယ်စရာ မရှိပါ-ဟောင်ကောင် သည် COVID-19 ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ကာကွယ်ရေး ပုံစံများကို စမ်းသပ် ရန် အချိန်တန် ပြီ