ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေနဆဲ:Pan Dai အဖြဲ႔သည္ မတူညီေသာ ၿမိဳ႕ခုနစ္ၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ဆင္ႏႊဲေနစဥ္