“တရုတ် NFT အပတ်စဉ်”: Web3 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများ စျေးကွက် ကျဆင်း မှုမှ လ စျ ြ လြ ူ ရှု