တရုတ္ႏိုင္ငံက အျမတ္အစြန္းမ်ားသည့္ က်ဴရွင္ဆရာမ်ားကို ႏွိမ္နင္းၿပီး မိဘမ်ားႏွင့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားကို ဒုကၡေပး