ਚੀਨ ਵੀਸੀ ਵੀਕਲੀ: ਹਰਮੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਅਤੇ ਸੇਕੁਆਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੰਡ