चीन एनएफटी साप्ताहिक: शंघाईले वेब3 लाई समर्थन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको थियो