ਚੀਨ ਵੀਸੀ ਵੀਕਲੀ: ਵੀਸੀ ਅਤੇ ਟੈਨਿਸੈਂਟ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਹੱਥ