ਬਾਜਰੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੇਈ ਜੂਨ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਸ਼ਣ “ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ, ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ” ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ