विज्ञान र टेक्नोलोजी उद्योगको विकास क्षमतामा मुख्य वित्तीय अधिकारी पानी ड्रप विश्वास छ