कसले ताराको शुभकामनार्थ वू यफनलाई पनि समर्थन गरिरहेको छ?