चीनले गैर-लाभकारी परिवार, आमाबाबु र शिक्षा उद्योगका कर्मचारीहरूलाई समस्यामा पार्नुभयो