တရုတ်ကျောင်းတစ်ကျောင်း၏ နောက်မှတရားခံများ ပူတိုက်နေ