ကင္မရာ ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ ကို ပံုေဖာ္ ေပးခဲ့တဲ့ Xiaomi ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ျပဳ ကုမၸဏီ Superhexa ရဲ႕ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ နဲ႔ စကား ေျပာပါ