धोखाधड़ी घोटाले, रुई जिंग कफी बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ